Eyes & Eyelashes

Upper Blonde Wispy Eyelashes - #2225
Upper Blonde Wispy Eyelashes - #2225
Quick View
Upper Blonde Wispy Eyelashes - #2225 $3.99
Upper Light Brown Wispy Eyelashes - #2226
Upper Light Brown Wispy Eyelashes - #2226
Quick View
Upper Light Brown Wispy Eyelashes - #2226 $3.99
Upper Medium Brown Wispy Eyelashes - #2223
Upper Medium Brown Wispy Eyelashes - #2223
Quick View
Upper Medium Brown Wispy Eyelashes - #2223 $3.99

18mm Blue - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1380
18mm Blue - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1380
Quick View
18mm Blue - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1380 $13.95
Upper and Lower Light Brown Wispy Eyelashes - #2175
Upper and Lower Light Brown Wispy Eyelashes - #2175
Quick View
Upper and Lower Light Brown Wispy Eyelashes - #2175 $5.95
Baby EL17 Light Brown Eyelashes - #1894
Baby EL17 Light Brown Eyelashes - #1894
Quick View
Baby EL17 Light Brown Eyelashes - #1894 $4.99

Upper and Lower Blonde Wispy Eyelashes - #2174
Upper and Lower Blonde Wispy Eyelashes - #2174
Quick View
Upper and Lower Blonde Wispy Eyelashes - #2174 $5.95
Upper Dark Brown Wispy Eyelashes - #2224
Upper Dark Brown Wispy Eyelashes - #2224
Quick View
Upper Dark Brown Wispy Eyelashes - #2224 $3.99
Baby EL17 Medium Brown Eyelashes - #1895
Baby EL17 Medium Brown Eyelashes - #1895
Quick View
Baby EL17 Medium Brown Eyelashes - #1895 $4.99

Upper and Lower Medium Brown Wispy Eyelashes - #2172
Upper and Lower Medium Brown Wispy Eyelashes - #2172
Quick View
Upper and Lower Medium Brown Wispy Eyelashes - #2172 $5.95
Upper and Lower Dark Brown Wispy Eyelashes - #2173
Upper and Lower Dark Brown Wispy Eyelashes - #2173
Quick View
Upper and Lower Dark Brown Wispy Eyelashes - #2173 $5.95
20mm Brown Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1391
20mm Brown Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1391
Quick View
20mm Brown Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1391 $14.95

20mm Gray Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1392
20mm Gray Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1392
Quick View
20mm Gray Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1392 $14.95
20mm Gray Iris I - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #7121
20mm Gray Iris I - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #7121
Quick View
20mm Gray Iris I - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #7121 $14.95
Baby EL17 Blonde Eyelashes - #1897
Baby EL17 Blonde Eyelashes - #1897
Quick View
Baby EL17 Blonde Eyelashes - #1897 $4.99

Upper and Lower Black Wispy Eyelashes - #2170
Upper and Lower Black Wispy Eyelashes - #2170
Quick View
Upper and Lower Black Wispy Eyelashes - #2170 $5.95
22mm Newborn Dark Gray - Bountiful Baby Eyes - 1 Pair - #2151
22mm Newborn Dark Gray - Bountiful Baby Eyes - 1 Pair - #2151
Quick View
22mm Newborn Dark Gray - Bountiful Baby Eyes - 1 Pair - #2151 $10.95
20mm Green Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1393
20mm Green Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1393
Quick View
20mm Green Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1393 $14.95

Upper Black Wispy Eyelashes - #2221
Upper Black Wispy Eyelashes - #2221
Quick View
Upper Black Wispy Eyelashes - #2221 $3.99
22mm Green Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1453
22mm Green Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1453
Quick View
22mm Green Iris E - Oval Glass Eyes - 1 Pair - #1453 $15.95